FORENINGEN AF
PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTER
SAMMENSLUTNINGEN AF PSYKOTERAPEUTER I DANMARKEtiske principper for FORENINGEN AF PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTER


FORENINGEN AF PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTERs etiske principper gælder for alle medlemmer af foreningen. De etiske principper skal først og fremmest sikre klientens interesser.

§ 1. De almene bestemmelser

1.1 De etiske principper er bindende for alle medlemmer af foreningen.

1.2 Medlemmet skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for medlemmets personlige interesser.


§ 2. Forhold til klienten

2.1 Tavshedspligt
Medlemmet har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien.

2.2 Videregivelse af oplysninger
At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse.
Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.
Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

2.3 Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som medlemmet har udfærdiget om klienten.

2.4 Medlemmet kan ikke inddrage en klient i TV-optagelser eller anden offentlig forevisning.

2.5 Medlemmet må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.6 Medlemmet må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

2.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

2.8 Optagelser af lyd- og/eller videobånd til medlemmets og/eller klientens brug kræver klientens samtykke.

2.9 Medlemmet må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.

2.10 Seksuel omgang mellem medlem og klient må ikke forekomme.

2.11 En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12 Medlemmet skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har.

2.13 Medlemmet skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige uden eller med ringe udgift for klienten.

2.14 Har medlemmet påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

2.15 Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.


§ 3. Forhold til andre kolleger

3.1 Medlemmerne skal udvise kollegial respekt og hensynsfuldhed.

3.2 Et medlem, der bliver opmærksom på, at et andet medlem af
FORENINGEN AF PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTER bryder de etiske principper, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og evt. rette henvendelse til FORENINGEN AF PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTERs etiske nævn.


§ 4. Den faglige standard

4.1 Hvis medlemmet har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal medlemmet søge hjælp til at løse problemerne.

4.2 Medlemmer af foreningen forpligter sig til at holde sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.


Højt til loftet, tæt på hjertet - og etikken tager vi alvorligt.


Faglig forening for professionelle praktiserende psykoterapeuter og sexologer i Danmark

FaPP Om FaPP Vedtægter Etik Medlemmer Medlemssider